Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Покана за публично обсъждане на бюджет 2023г.

Дата на публикуване: 16.08.2023
Последна актуализация: 16.08.2023

ПОКАНА

 

       На основание чл.84, ал.6 от  Закона за публичните финанси и Наредбата  за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Смядово, 

 

       КМЕТЪТ НА ОБЩИНА СМЯДОВО – Г-ЖА ИВАНКА ПЕТРОВА, 

   

       Кани жителите на Община Смядово, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, на граждански сдружения, общински съветници, ръководители на бюджетни звена и други заинтересовани лица, да вземат участие в публично обсъждане на проекта на бюджет за 2023 г. на Община Смядово. 

     

       Публичното обсъждане ще се проведе на 23.08.2023 година /сряда/ от 10,00 часа в Заседателната зала на Община Смядово. 

   

       Предложения, свързани с проекта на Бюджет 2023 г.  можете да отправяте в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на общинска администрация и на електронния адрес: https://smyadovo.egov.bg

   

       За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще се състави протокол, който ще бъде приложен като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от Общински съвет Смядово. 

 

 

ИВАНКА ПЕТРОВА  

КМЕТ НА ОБЩИНА СМЯДОВО 

https://www.livechatalternative.com/