Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Покана

Дата на публикуване: 24.08.2023
Последна актуализация: 01.09.2023

ПОКАНА

 

 

       Община Смядово има удоволствието да Ви покани на Информационно  публично събитие за реализираните дейностите и постиганите резултати по проект №BG16M1OP002-2.009-0064 „Ефективно управление на отпадъците в община Смядово“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни  фондове.   

 

       Проектът се осъществява в партньорство със Сдружение "Асоциация на еколозите от общините в България".  

 

       Събитието ще се проведе на 25.08.2023 г. от 10:00 часа в Комплекс за интегрирани услуги, гр. Смядово, ул. „Беласица” №3. 

 

       Основната цел на проекта е постигане на съответствие с йерархията при управлението на отпадъците съгласно Директива 2008/98/ЕО и изпълнение на целите заложени в Закона за управление на отпадъците, Националния план за управление на отпадъците и Програмата за управление на отпадъци на територията на община Смядово и намаляване количеството на депонираните битови отпадъци (БО), чрез повторна употреба, рециклиране и оползотворяване. 

       Демонстрационния проект на община Смядово предвижда ползване на добри практики от успешно изпълнени проекти, реализирани и приключени с постигнати резултати на друго място и прилагане на практики за намаляване на въздействието върху околната среда чрез дейности за предотвратяване на образуването на битови отпадъци и дейности за подготовка на отпадъците за повторна употреба с цел намаляване на количеството битови отпадъци за депониране. Привличането на общественото внимание към предотвратяване образуването на битови отпадъци, към подготовката за повторна употреба и към разделното събиране на битови отпадъци с последващо рециклиране, е най-важната стъпка за стимулирането на промяна в поведението с цел формиране на общество с нулеви отпадъци. 

 

       Осъществени дейности на проекта:  

  • Подготовка на демонстрационен проект 
  • Изпълнение на демонстрационен проект за ефективно управление на отпадъците в община Смядово 
  • Кампании за популяризиране на резултатите от проекта 
  • Организация и управление на проекта 
  • Осъществяване на дейности по информация, комуникация и визуализация на проекта 

 

Проектът е с начало: 24.02.2022 г. и край: 24.01.2024 г. 

Бюджетът на проекта е в размер на: 390 178,43 лв. 

Европейско съфинансиране (ЕФРР): 85% - 331 651,67 лв. 

Национално съфинансиране: 15% - 58 526,76 лв. 

 

https://www.livechatalternative.com/