Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Заповед за определяне на годишна наемна цена за ползване на проектираните в плана за земеразделяне общински полски пътища

Дата на публикуване: 25.01.2024
Последна актуализация: 26.01.2024

З А П О В Е Д
№ 67
гр. Смядово,  24.01.2024 г.

 

  

 На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 37в, ал. 4 и ал. 16 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и Решение №28 по Протокол №3/21.12.2023 г. на Общински съвет - Смядово

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

 

1.    Годишна наемна цена за ползване на проектираните в плана за земеразделяне общински полски пътища, включени в масивите за ползване за стопанската 2023/2024 година, които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до поземлени имоти, включени в заповедите по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ,  както следва:

  • Землище с. Александрово – 50 лв.;
  • Землище с. Бял бряг – 30 лв.;
  • Землище с. Веселиново – 49 лв.;
  • Землище с. Кълново – 30 лв.;
  • Землище с. Ново Янково – 30 лв.;
  • Землище с. Риш – 49 лв.;
  • Землище гр. Смядово – 30 лв.;
  • Землище с. Черни връх – 30 лв.;
  • Землище с. Янково – 30 лв.;

 

2.    Разпределението на площите, които следва да бъдат заплатени от ползвателите са определени в Приложение №1, неразделна чат от настоящата заповед.


3.    В едномесечен срок от издаване на заповедта, ползвателите да внесат дължимите суми на касаа или по следната банкова сметка BG 81SТSA93008497639400, BIC SТSABGSF, код за вид плащане – 44 4200 при банка ДСК ЕАД. 

4.    След заплащането на определената цена да се сключат договори за наем в 7-дневен срок.

5.    Съгласно чл.37в, ал.17 от ЗСПЗЗ ползвателите, на които са предоставени за ползване полски пътища, осигуряват достъп до имотите, декларирани и заявени в реални граници през следващата година.

6.    За имоти с НТП – напоителен канал, държавна собственост, попадащи в Заявления вх. №№ПО-09-939, ПО-09-942, ПО-09-944, ПО-09-928 от дата 13.09.2023 г. договори за наем с общината не се сключват.

7.    Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение, да се публикува на интернет страницата на Община Смядово, да се постави на информационното табло в сградата на Община Смядово и обяви на видно място в съответните кметствата на населените места на територията на Община Смядово.

 

       Заповедта подлежи на обжалване от заинтересованите лица чрез Кмета на Община Смядово пред Административен съд, гр. Шумен в 14-дневен срок.

 

 

ИВАНКА ПЕТРОВА
Кмет на Община Смядово

Заповед - с. Желъд
Дата на публикуване: 30.01.2024

Приложение
Дата на публикуване: 25.01.2024

Заповед
Дата на публикуване: 25.01.2024

https://www.livechatalternative.com/