Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24J4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CQ7

Устройствен правилник

Дата на публикуване: 24.08.2020
Последна актуализация: 09.05.2022

УСТРОЙСТВЕНИЯТ ПРАВИЛНИК ВКЛЮЧВА :

 • ГЛАВА ПЪРВА: Общи положения 
 • ГЛАВА ВТОРА: Кмет на Общината: 
  • Общи положения; 
  • Правомощия на Кмета на Общината.
 • ГЛАВА ТРЕТА: Заместник - кметове на Общината, Кметове на кметства и кметски наместници: 
  • Заместник - кметове; 
  • Кметове на кметства; 
  • Кметски наместници. 
 • ГЛАВА ЧЕТВЪРТА: Общинска администрация: 
  • Общи положения; 
  • Секретар на Общината;
  • Структурни звена в Общинската администрация;
  • Организация на работата на Общинската администрация. 
 • Преходни и заключителни разпоредби.
Решение № 536
Дата на публикуване: 07.07.2023

Решение на Общински съвет Смядово
Дата на публикуване: 09.05.2022

Заповед №631
Дата на публикуване: 09.05.2022

https://www.livechatalternative.com/