Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG800HTU8060630PAPBJ92

Фонд "Граждански инициативи" - 2023 г.

Дата на публикуване: 12.04.2023
Последна актуализация: 20.07.2023

Фонд "Граждански инициативи" - 2023 година

 

ПОКАНА

ЗА ПОДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ

ОТ ОБЩИНСКИЯ ФОНД ЗА ПОДКРЕПА

 

 

ФОНД „ГРАЖДАНСКИ  ИНИЦИАТИВИ“ – 2023 г., ОБЩИНА СМЯДОВО

 

 

  Община Смядово обявява четвърта процедура за набиране на кандидатури за финансиране на местни инициативи.      

    

Приоритетите за финансиране през настоящата година, ще бъдат в следните направления:             

  • ПРИОРИТЕТ 1: Култура, творчество и приобщаващо общество – насърчаване и стимулиране за създаване на културни събития и инициативи.  
                Финансиране на различни направления на културата и творчески активности за ангажиране, развитие и изява на таланти – организиране на мероприятия, игри;

Създаване на арт ателиета, клубове по интереси в различни предметни области.

Финансово подпомагане на вече създадени културни клубове – прояви, инициативи, аксесоари, сценични облекла.

 

  • ПРИОРИТЕТ 2: Градски иновативни идеи.

Финансиране на иновативни, оригинални и устойчиви идеи/ дейности за подобряване и модернизиране на градската среда.

 

  • ПРИОРИТЕТ 3: Спорт – създаване на мотивация за спортно развитие.

Финансово подпомагане на спортни дейности, предназначени за развитие на детско – юношеския спорт, аматьорски, любителски масов спорт, спорт за хора с увреждания;

Финансово подпомагане на спортни клубове - прояви, инициативи, турнири, средства и аксесоари за тренировки.

 

  • ПРИОРИТЕТ 4: Внимание и грижа към околната среда.

Финансиране на проекти, свързани с подобряване облика на населените места – почистване, залесяване, оформяне на градински кътове, подобряване състоянието на спортни и детски площадки, освежаване чрез боядисване, варосване и др.

Финансиране на информационно-образователни инициативи и/или кампании на екологична тематика.

Създаване на еко – клубове или финансово подпомагане на вече създадени.

 

  • ПРИОРИТЕТ 5: Социално приобщаване.

Финансиране на дейности, свързани с подпомагане на хора в неравностойно положение, уязвими групи. Финансиране на дейности за социално включване и социална интеграция на хора от уязвими етнически и социални групи 

 

 

 

Финансовия бюджет на фонд „Граждански инициативи“ е в размер на 15 000 (петнадесет хиляди) лева, от които:

  • 12 600,00 (Дванадесет хиляди и шестстотин) лева за финансиране на проектни предложения. Максималната стойност на финансовата подкрепа за една инициатива е в размер до 1 800,00 /хиляда и осемстотин/ лева.
  •   2400,00 (Две хиляди и четиристотин) лева за награждаване на реализирани инициативи през предходните 3 (три) проектни процедури на Фонд „Граждански инициативи“, които поддържат и надграждат създаденото от тях. Оценяването и класирането ще се извърши от комисия, назначена със Заповед на кмета на Община Смядово.  

 

Краен срок за подаване на предложенията: 17:00 часа на 12.05.2023 г.

 

            Допустими кандидати могат да бъдат неформални граждански групи, читалища, организации, сдружения с нестопанска цел, пенсионерски клубове, сдружения на собствениците и други организации, осъществяващи дейността си на територията на Община Смядово и желаещи да реализират инициативи в полза на местната общност.

 

            Предложенията следва да бъдат изготвени, съгласно изискванията на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общински фонд за подкрепа на местни инициативи.         

Формулярите за кандидатстване, придружаващите ги документи, както и подробна информация, може да получите на интернет страницата на община Смядово на адрес: https://smyadovo.egov.bg , раздел „Проекти“ - Фонд „Граждански инициативи” – 2023 г.

 

            Проектните предложения за финансова подкрепа на местна инициатива се подават на ръка в Информационния център за обслужване на граждани в Община Смядово на адрес: 9820, град Смядово, пл. „Княз Борис I“ № 2 или се изпращат на e-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg

 

            При неясноти по подадените документи може да се изисква допълнителна информация и документи, уточняващи или удостоверяващи информацията в предложението.

 

            Въпроси, свързани с процедурата и реда за кандидатстване, може да задавате към Мирела Ганчева – спец. „Еколог“ към Oбщинска администрация – Смядово, на тел. 05351/21-30, вътр. 103.

 

Покана
Дата на публикуване: 12.04.2023

Насоки и критерии на ФГИ 2023
Дата на публикуване: 12.04.2023

https://www.livechatalternative.com/