Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG800HTU8060630PAPBJ92

Фонд "Граждански инициативи" - 2024 г.

Дата на публикуване: 13.05.2024
Последна актуализация: 13.05.2024

Фонд "Граждански инициативи" 2024 година

ПОКАНА

ЗА ПОДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ФОНД ЗА ПОДКРЕПА

 

 

ФОНД „ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ“ – 2024 г., ОБЩИНА СМЯДОВО

 

Община Смядово обявява пета процедура за набиране на кандидатури за финансиране на местни инициативи.

Приоритетите за финансиране през настоящата година, ще бъдат в следните направления:

ПРИОРИТЕТ 1: Градски иновативни идеи.

Финансиране на иновативни, оригинални и устойчиви идеи/ дейности за подобряване и модернизиране на градската среда.

ПРИОРИТЕТ 2: Внимание и грижа към околната среда.

Финансиране на проекти, свързани с подобряване облика на населените места – почистване, залесяване, оформяне на градински кътове, подобряване състоянието на спортни и детски площадки, освежаване чрез боядисване, варосване и др.

Финансиране на информационно-образователни инициативи и/или кампании на екологична тематика. Създаване на еко – клубове или финансово подпомагане на вече създадени. Разработване и изпълнение на идеи и концепции за предотвратяване на образуването на битови отпадъци, за подготовка за повторна употреба и/или за разделно събиране на отпадъците от опаковки, метал, хартия и стъкло.

ПРИОРИТЕТ 3: Социално приобщаване.

Финансиране на дейности, свързани с подпомагане на хора в неравностойно положение, уязвими групи. Финансиране на дейности за социално включване и социална интеграция на хора от уязвими етнически и социални групи.

ПРИОРИТЕТ 4: Спорт – създаване на мотивация за спортно развитие.

Финансово подпомагане на спортни дейности, предназначени за развитие на детско – юношеския спорт, аматьорски, любителски масов спорт, спорт за хора с увреждания;

Финансово подпомагане на спортни клубове - прояви, инициативи, турнири, средства и аксесоари за тренировки.

ПРИОРИТЕТ 5: Култура, творчество и приобщаващо общество – насърчаване и стимулиране за създаване на културни събития и инициативи.

Финансиране на различни направления на културата и творчески активности за ангажиране, развитие и изява на таланти – организиране на мероприятия, игри;

Създаване на арт ателиета, клубове по интереси в различни предметни области.

Финансово подпомагане на вече създадени културни клубове – прояви, инициативи, аксесоари, сценични облекла.

 

Финансовия бюджет на фонд „Граждански инициативи“ е в размер на 15 000 (петнадесет хиляди) лева.

Максималната стойност на финансовата подкрепа за една инициатива е в размер до 1 800,00 /хиляда и осемстотин/ лева.

 

Краен срок за подаване на предложенията: 17:00 часа на 07.06.2024 г.

 

Допустими кандидати могат да бъдат неформални граждански групи, читалища, организации, сдружения с нестопанска цел, пенсионерски клубове, сдружения на собствениците и други организации, осъществяващи дейността си на територията на Община Смядово и желаещи да реализират инициативи в полза на местната общност.

 

Предложенията следва да бъдат изготвени, съгласно изискванията на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общински фонд за подкрепа на местни инициативи.

 

Формулярите   за   кандидатстване,   придружаващите   ги документи, както и подробна информация, може да получите от:

  • Информационния център на Общинска администрация – Смядово
  • Интернет страницата на Община Смядово на адрес: https://smyadovo.bg, раздел „Проекти“

– Фонд „Граждански инициативи” – 2024 г.

 

Проектните предложения за финансова подкрепа на местна инициатива се подават на ръка в Информационния център за обслужване на граждани в Община Смядово на адрес: 9820, град Смядово, пл. „Княз Борис I“ № 2 или се изпращат на e-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg

 

При неясноти по подадените документи може да се изисква допълнителна информация и документи, уточняващи или удостоверяващи информацията в предложението.

 

Въпроси, свързани с процедурата и реда за кандидатстване, може да задавате към М. Ганчева

– спец. „Еколог“ към Oбщинска администрация – Смядово на тел. 05351/21-30, и/или 0895 173 274

https://www.livechatalternative.com/