Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG800HTU8060630PAPBJ92

Проект BG05SFPR002-2.002-0047-C01 „Укрепване на общинския капацитет в Община Смядово“

Дата на публикуване: 10.02.2023
Последна актуализация: 30.05.2023

 

Лого на проект

 

Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027
Договор №BG05SFPR002-2.002-0047-C01, финансиран от Европейския социален фонд + чрез Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 

 

Проект №BG05SFPR002-2.002-0047 
 

„Укрепване на общинския капацитет в Община Смядово “
 

 

 

 Срок на изпълнение на проекта - 14 месеци
 Начало - 09.02.2023 г.     
 Край - 09.04.2024 г. 
 

 

 Бенефициент: Община Смядово 


       Обща стойност на проекта: 122 356.00 лв., 100% БФП, предоставени по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, от тях ЕСФ+ (85%)  и национално съфинансиране (15%).

 

     

 Обща цел на проекта


        Общата цел на проектното предложение е да подкрепи реформирането на системата на социалните услуги и улесняването на преходите към новите механизми на местно ниво, чрез развитие и укрепване на общинския капацитет на Община Смядово.
 

 

  Специфични цели:

 

 1. Повишаване на общинския капацитет в община Смядово за обезпечаване на ефективно изпълнение на изискванията на ЗСУ, ЗХУ и ЗЛП чрез създаване на фронт-офис, с цел създаване на условия за прилагане на качествени и ефективни социални политики и достъпни социални услуги; 
   
 2. Развитие на потенциала на общинските служители и повишаване на професионалните умения и квалификация чрез актуално обучение за качествени социални услуги в подкрепа на общината при изпълнението на правомощията й по ЗСУ, ЗХУ и ЗЛП. 

 

       Проектните цели отговарят на ПРИОРИТЕТ 2 „Социално включване и равни възможности“ на ПРЧР 2021-2027 и са в съответствие на СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3: подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги на достъпна цена, включително услуги, които стимулират достъпа до жилищно настаняване и ориентирани към индивида грижи, включително здравеопазване; модернизиране на системите за социална закрила, включително насърчаване на достъпа до социална закрила, като се обръща особено внимание на децата и групите в неравностойно положение; подобряване на достъпността, включително за хората с увреждания, ефективността и устойчивостта на системите за здравеопазване и на услугите за полагане на дългосрочни грижи. 

 

  Кратко описание на проекта:

 

       Проектното предложение е насочено към укрепване на общинския капацитет и обезпечаване правомощията на община Смядово по ЗСУ, ЗХУ и ЗЛП, чрез създаване на работни места, наемане, обучение и супервизия на персонала, необходим за изпълнение на задълженията и отговорностите на общината по ЗЛП/ЗХУ, както и по ЗСУ в частта, свързана с насочването за ползване на социални услуги. 

 

       Проектното предложение е насочено към следните целеви групи:

 

 • Служители от институции/организации/ администрации, ангажирани с политиките в социалната сфера -  общо 11 заети лица, вкл. новонаетите лица по проекта; специалисти с експертни и ръководни функции, имащи отношение по прилагане на горепосочените три закона;
 • Служители на доставчици на социални и интегрирани здравно-социални услуги - 19 заети лица с ръководни и/или експертни функции в социалните услуги, като директори, социални работници.

 

       Осигуряването на необходимия капацитет за управление и за предоставяне на социални услуги ще се реализира чрез разкриване на фронт-офис, доставка на оборудване и обзавеждане, назначаване на четирима служители на трудов договор на 8 часа за 12 месеца, както и провеждане на обучения и супервизии на служители от институции/организации/ администрации, ангажирани с политиките в социалната сфера -  общо 11 заети лица, вкл. новонаетите лица по проекта и 19 служители на доставчици на социални и интегрирани здравно-социални услуги с ръководни и/или експертни функции. 
Общо в проектните дейности ще бъдат включени минимум 30 представители на целевите групи, които планираме да повишат своите компетенции. 


01.03.2023 г.

 

 

Община Смядово

 

ОБЯВЯВА

ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ ВЪВ
ФРОНТ-ОФИС ПО ПРОЕКТ BG05SFPR002-2.002-0047 „УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ В ОБЩИНА СМЯДОВО“
НА СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИ:

 

 

 • Социален работник – 2 бр. на 8 часов работен ден;
 • Сътрудник „Социални дейности“– 4 бр. на 4 часов работен ден.

 

 

Цели на проекта: 

      Общата цел на проекта е да подкрепи реформирането на системата на социалните услуги и улесняването на преходите към новите механизми на местно ниво, чрез развитие и укрепване на общинския капацитет на Община Смядово. 
      Повишаване на общинския капацитет в община Смядово за обезпечаване на ефективно изпълнение на изискванията на Закона за социалните услуги (ЗСУ), Закона за хората с увреждания (ЗХУ) и Закона за личната помощ (ЗЛП) чрез създаване на фронт-офис, с цел създаване на условия за прилагане на качествени и ефективни социални политики и достъпни социални услуги; 

 

Място на работа: община Смядово, град Смядово, пл. „Княз Борис I“ №3. 

 

I. Кратко описание на  длъжността: „Социален работник“ :


      Изпълняващият длъжността „Социален работник“ извършва дейности по информиране, консултиране и изготвя предварителни оценки на потребностите от социални услуги на кандидат-потребители, води и поддържа в актуалност задължителната документация, поддържа връзка с всички специалисти за случаите, за които отговаря. 

Минимални изисквания за позиция: „Социален работник“ 

 

 • Образователна степен: висше образование; (допустими кандидати са и студенти);
 • Професионален опит: не се изисква – наличието на опит (доказан с документ) по специалността ще се счита за предимство.

 

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

 • Професионална област: образование в областта на социалните дейности и/или хуманитарни науки (психология, педагогика, икономика, право), както и образование в областта на здравеопазването, стопански науки.
 • Компютърни умения: компютърна грамотност – работа с текстообработващи компютърни програми Word, работа с Excel.
 • Познаване на нормативната уредба в областта на предоставяне на социални услуги;
 • Професионален опит в областта на административна дейност, социалните, здравните или образователните дейност;
 • Познания в спецификата на социалната работа с различни уязвими групи, както и мотивация за работа с тях. 
 • Много добри комуникативни умения,  умения за работа в екип;

 

 

Основни задължения:

 • Информиране и консултиране на граждани и потребители на социални услуги, относно съществуващите социални услуги, които имат право да ползват, условията и сроковете за тяхното ползване и заплащане;
 • Оказване на съдействие и консултиране на лицата за избор на подходяща/и за тях социална услуга/и;
 • Изготвяне на предварителна оценка на потребностите от социални услуги на всеки кандидат-потребител по ЗСУ;
 • Прилагане на ЗЛП при предоставяне на механизма „Лична помощ“;
 • Прилагане на ЗХУ
 • Участие в работата по анализиране, планиране и развитие качеството на социалните услуги. 

 

 

II.  Кратко описание на  длъжността: „Сътрудник, социални дейности“ :

      Изпълняващият длъжността „Сътрудник, социални дейности“ подпомага работата на социалния работник, като извършва дейности по информиране, консултиране на граждани и потребители на социални услуги, участва и подпомага изготвянето на предварителни оценки на потребностите от социални услуги на кандидат-потребители, води и поддържа в актуалност задължителната документация по ЗСУ, ЗХУ и ЗЛП, архивира документацията. 

 

Минимални изисквания за позиция: Сътрудник „Социални дейности“

 • Образователна степен: средно образование; 
 • Професионален опит: не се изисква – наличието на доказан опит на подобна позиция ще се счита за предимство. 

 

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

 

 • Компютърни умения: компютърна грамотност – работа с текстообработващи компютърни програми Word, работа с Excel .
 • Познаване на нормативната уредба в областта на предоставяне на социални услуги; 
 • Много добри комуникативни умения,  умения за работа в екип;
 • Опит в изпълнението на административна дейност, професионален опит в областта на социалните, здравните или образователните дейност;
 • Мотивация за работа с различни уязвими групи.

 

Основни задължения:

 

 • Информиране и консултиране на граждани и потребители на социални услуги, относно съществуващите социални услуги, които имат право да ползват, условията и сроковете за тяхното ползване и заплащане;
 • Поддържане на регистри, актуална база данни, изготвяне на документи, подготовка на рекламни материали, архивиране на документацията;
 • Участие в изготвяне на предварителна оценка на потребностите от социални услуги на всеки потребител;
 • Участие в прилагане на ЗЛП при предоставяне на механизма „Лична помощ“ според компетентността си;
 • Участие в прилагането на ЗХУ;
 • Участие и подпомагане на работата по анализиране, планиране и развитие качеството на социалните услуги. 

 

 

Процедура по подбор на кандидатите:

 

      Процедурата по подбор на кандидатите за заемане на обявените свободни работни места ще се проведе чрез Подбор на кандидатите по документи. 

      До участие в процедурата за подбор на кандидати за заемане на обявените свободни работни места не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или документите не отговарят на посочените в обявлението изисквания.

 

 

Документи за кандидатстване:

 • Заявление по образец  с декларация;
 • Автобиография /CV/; 
 • Мотивационно писмо;
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, съобразно изискванията;
 • Копие на документ/и, удостоверяващ/и наличието на професионален опит (ако е приложимо).

 

 

Място за подаване на документи:

      Документите, необходими за кандидатстване в процедурата за подбор се подават в Центъра за административно обслужване, разположен в административната сграда на Община Смядово, с адрес: гр. Смядово, ПК 9820, пл. „Княз Борис I“ №2, всеки работен ден (понеделник-петък) от 08.00 до 17.00 часа. 

 

 

Краен срок за подаване на документи:

    До 08.03.2023 г., включително.

 

 

Обявяване на резултатите:

 

      Окончателните резултати от проведената процедура за подбор на персонал към фронт-офиса ще бъдат обявени на интернет страницата на Община Смядово, както и на информационното табло, намиращо се в административната сграда. 
      Класиралите се на първо място кандидати за съответната длъжност ще бъдат лично уведомени за постигнатите резултати и поканени да сключат трудов договор. 

 

      С одобрените кандидати ще бъдат сключени трудови договори на основание чл. 67, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 70 ал. 1 от КТ. Срокът на договора по проекта е 12 месеца.

 

      Преди сключване на трудовите договори, одобрените кандидати следва да представят свидетелство за съдимост и медицинско свидетелство за постъпване на работа (в случай, че лицето не е работило през последните три месеца в Общинска администрация Смядово).

 


09.03.2023 г.

 

Списък с окончателни резултати от проведен подбор по документи на кандидати по процедура за набиране на служители във фронт
офис по Проект BG05SFPR002-2.002-0047 „Укрепване на общинския капацитет в Община Смядово“

 

 


30.05.2023 г.

 

Съобщение

 


Проект BG05SFPR002-2.002-0047 „Укрепване на общинския капацитет в Община Смядово“

по Административен договор с рег. №BG05SFPR002-2.002-0047-C01, финансиран от Европейския социален фонд +, чрез Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027

https://www.livechatalternative.com/