Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HD1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121V2

Защита на личните данни (GDPR)

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 03.01.2023

В качеството си на администратор на лични данни, Община Смядово Ви информира за начина, по който обработва Вашите лични данни.

За контакт с Община Смядово:

гр. Смядово 9820, пл. "Княз Борис I" № 2
Електронна поща:  obshtina@smyadovo.egov.bg
Интернет страница: www.smyadovo.egov.bg

 

Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните:

По всички въпроси, свързани с обработването на Вашите лични данни и с упражняването на права, можете да се обърнете към определеното от Кмета на Община Смядово длъжностно лице по защита на данните - Красимира Панайотова.

телефон: 05351 / 2808 вътр. 115, електронен адрес за кореспонденция: gdpr@smyadovo.egov.bg

Настоящата Политика за защита на личните данни не регламентира права и задължения, а има за цел да обясни защо и какви лични данни събираме, как ги обработваме, съхраняваме, в това число кога е необходимо да разкриваме лични данни на трети лица. С тази политика се предоставя информация за правата, които потребителите имат във връзка с обработването на лични данни от Община Смядово.

Декларация за поверителност
Дата на публикуване: 17.03.2022

Искане от субект на данните
Дата на публикуване: 17.03.2022

Брошура
Дата на публикуване: 17.03.2022

Декларация за поверителност 2
Дата на публикуване: 17.03.2022

Презентация
Дата на публикуване: 17.03.2022

Форма за съгласие от родител настойник
Дата на публикуване: 17.03.2022

https://www.livechatalternative.com/