Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12116
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H40
Дължими такси при предоставяне на обществена информация Искане за достъп до обществена информация Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация Протокол за устно искане на обществена информация Място за преглед на предоставената информация

Документи за достъп до обществена информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 22.06.2022

Достъп до обществена информация се предоставя от Община Смядово въз основа на писмено заявление по образец или устно запитване.

Заявлението се счита за писмено и в случаите, когато е направено по факс или електронен път.
Заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация следва да съдържа следните данни:
1.    трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя; 
2.    описание на исканата информация; 
3.    предпочитаната форма за предоставяне  на достъп до исканата информация; 
4.    адрес за кореспонденция със заявителя, телефон или е-mail. 
Ако в заявлението не се съдържат данните по  т. 1, 2 и 4, то се оставя без разглеждане.

https://www.livechatalternative.com/