Z6_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAH31
Z7_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHB4

Дейности

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 03.01.2023

Общинска администрация Смядово обезпечава изпълнението на функциите на Община Смядово в сферата на:

 • Законосъобразно управление и разпореждане с общинското имущество
 • Прозрачно и ефективно управление на общинския бюджет и финанси
 • Ефективно управление на системата за събиране на местни данъци и такси
 • Ефективното управление на общинските предприятия
 • Устройство на територията на общината и на населените места в нея
 • Образованието
 • Здравеопазването
 • Културата
 • Благоустрояване и комунални дейности
 • Социалните услуги
 • Опазването на околната среда 
 • Поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници
 • Развитието на спорта, отдиха и туризма
 • Защитата при бедствия и действия по време на извънредно положение
 • Осигуряване на обществения ред и сигурност.
https://www.livechatalternative.com/