Z6_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAH12
Z7_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAH92

Административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 16.06.2022

Административните услуги, които Община Смядово извършва, се предоставят от Център за административно обслужване.

Начини на заявяване на услугите

Лично или чрез упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно, в Център за услуги и информация на гражданите, с подаване на писмено заявление по образец;

Устно, като се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило;

чрез лицензиран пощенски оператор;

по телефон: 05351/ 21 30;

по електронен път 

Начини на получаване на издадените индивидуални административни актове

Лично или  чрез упълномощено лице в Център за услуги и информация на гражданите.

Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и е съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:

>  като вътрешна препоръчана пощенска пратка;

>  като вътрешна куриерска пратка;

>  като международна препоръчана пощенска пратка;

Начини на плащане на таксата за заявената от Вас административна услуга

Начин на плащане:                                      

На гише „Каса” в Център за услуги и информация на гражданите;

По банкова сметка:

BIC: STSABGSF

IBAN: BG81STSA93008497639400

Банка ДСК

С платежна карта чрез терминално устройство ПОС в Местни данъци и такси.

https://www.livechatalternative.com/