Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OA1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KR5

Местоположение

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 27.10.2022

Местоположение на картата

Община Смядово е разположена в полите на северните склонове на Източна Стара планина и попада в две физико-географски области: Област на Дунавската равнина, източна подобласт (Лудогорско-Добруджанска); Шуменско-Провадийски район и Старопланинската област, подобласт на Предбалкана. На север граничи с Община Шумен, на североизток с Община Провадия /Варненска област/, на юг с Общините Руен и Сунгурларе /област Бургас/, на запад с Община Върбица и на северозапад с Община Велики Преслав.

През общината преминава изключително важния път за Ришки проход, който свързва област Силистра с област Шумен и област Бургас. Общината е в така наречените изостанали селски райони.

Община Смядово се намира на изключително добро геостратегическо място. През нейната територия могат да се направят връзки с Областите Силистра и Шумен. Ж.п. транспортът е изключително ефективен и удобен за транспортиране на стоки и суровини. През общинския център Смядово преминава ж.п. линия и път II-ри клас: Шумен-Карнобат, които свързват Северна и Южна България.

https://www.livechatalternative.com/