Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K93
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121S5

Социални дейности

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 04.04.2023

В община Смядово социалните услуги, които се предоставят в общността са:

  • Личен асистент – това е лице, полагащо постоянни грижи за дете или възрастен с трайно увреждане, или за тежко болен, за задоволяване на ежедневните му потребности.
  • Социален асистент – лице, предоставящо комплекс от услуги, насочени към социална работа и консултации на потребителите и свързани със задоволяване на потребностите от организация на свободното време и осъществяване на контакти.
  • Домашен помощник – лице, предоставящо услуги в домашни условия, насочени към поддържане на хигиената на обитаваното жилище, пазаруване и приготвяне на храна, пране и други комунално-битови дейности.
  • Домашен социален патронаж – комплекс от социални услуги, предоставяни по домовете, свързани с доставка на храна, поддържане на личната хигиена и хигиената на жилищните помещения, обитавани от ползвателя, съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства при ползватели с увреждане, битови услуги и др.
  • Дневен център – комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на потребителите през деня, свързани с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационни потребности, както и на потребности от организация на свободното време и личните контакти.
  • Център за социална рехабилитация и интеграция – комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване.
  • Защитени жилища – форми на социални услуги, в които хората водят независим начин на живот, подпомогнати от професионалисти.
  • Обществена трапезария – социална услуга, насочена към задоволяване на потребностите от храна за хора, които не могат да си я осигуряват сами.

 

 

ЗЖЛПР № 1, 2 и 3 - град Смядово

ЗЖЛПР град Смядово  

Контакти:

 

„Защитено жилище за лица с психични разстройства“     № 1, 2 и 3” (ЗЖЛПР №1, 2 и 3) – гр. Смядово, п.к. 9820,
ул. „Баба Донка“ № 6a

 

Лице за контакт: Златка Кирякова

 

Телефон: +359 89 557 03 08

 

E-mail: zj_smiadovo@abv.bg

 

ЦНСТЛПР - град Смядово

ЦНСТПЛПР - град Смядово

Контакти:

 

„Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства“ – гр. Смядово, п.к. 9820, ул. „Калиакра“ № 1

 

Лице за контакт: Елка Тодорова

 

Телефон: +359 893 91 35 39, +359 89 564 01 66

 

E-mail: cnstplpr@abv.bg

 

ДЦСХ - град Смядово

ДЦСХ - град Смядово

Контакти:

 

„Дневен център за стари хора“ – гр. Смядово, п.к. 9820, ул. „Ал. Стамболийски“ 1А

 

Лице за контакт: Златка Кирякова

 

Телефон: +359 5351 22 41, +359 5351 22 58

 

E-mail: zj_smiadovo@abv.bg

 

ДЦПЛУ - град Смядово

ДЦПЛУ - град Смядово

Контакти:

 

„Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ – гр. Смядово, п.к. 9820, ул. „Баба Донка“ № 6a

 

Лице за контакт: Златка Кирякова

 

Телефон:  +359 5351 22 41

 

E-mail: zj_smiadovo@abv.bg

 

ЦНСТПЛУИ - село Веселиново

ЦНСТПЛУИ - село Веселиново

Контакти:

 

„Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост ” –  с. Веселиново, ул. „Цар Борис I“ 4

 

Лице за контакт: Марияна Кънева

 

Телефон:  +359 88 849 63 80, +359 89 451 17 54

 

E-mail: cnst_vselinovo@abv.bg

 

Защитено жилище - село Янково

Защитено жилище - село Янково

Контакти:

 

„Защитено жилище за лица с психични разстройства“ – село Янково, ул.“Атанас Колев“ 16

 

Лице за контакт: Елена Георгиева

 

Телефон:  +359 89 472 92 22

 

ДПЛПР - село Черни връх

ДПЛПР - село Черни връх

Контакти:

 

ДПЛПР – с. Черни връх, ул.“Дом душевно болни“ 1

 

Лице за контакт: Елена Георгиева

 

Телефон:  +359 89 472 92 22

 

E-mail: dvhpr1954@abv.bg

https://www.livechatalternative.com/