Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24L4
Z7_PPGAHG800PC710606D73ME9K03

Вътрешни правила

Дата на публикуване: 09.05.2022
Последна актуализация: 09.05.2022
Инструкция за приемане на жалби
Дата на публикуване: 13.01.2023

Правилник за документооборота
Дата на публикуване: 26.10.2022

Правилник за вътрешния трудов ред
Дата на публикуване: 26.10.2022

Етичен кодекс
Дата на публикуване: 26.10.2022

https://www.livechatalternative.com/