Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K44
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CD7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CD2

Общинска собственост

Дата на публикуване: 24.08.2020
Последна актуализация: 23.06.2022

Имотите публична общинска собственост се групират в три групи:

  • имоти и вещи, определени със закон;
  • имоти, предназначени за изпълнение на функциите на да органите на местното самоуправление и местната администрация;
  • други имоти, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от местно значение, определени от общинския съвет;

Публична общинска собственост са:

  • местните пътища, улици, площади, обществени паркинги и зелени площи;
  • сградите с административно, здравно, образователно, културно и спортно предназначение;
  • мрежите и съоръженията от техническата, транспортната съобщителна и инженерно-защитна системи в частта обслужваща територията на съответната община;
  • водни обекти и водностопански съоръжения и системи;
  • общински гори;
https://www.livechatalternative.com/