Z6_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHP0
Z7_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHP3

Електронни административни услуги

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 25.09.2023

 

Линк към Портал за електронни услуги          Линк към Система за сигурно електронно връчване          Линк към Система за електронни плащания

 

 

Списък на електронните административни услуги предлагани от община Смядово чрез Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги , поддържан от Министерство на електронното управление

 

9000 Заявление за заплащане на глоба по електронен път

9415  Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък

9401  Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

9402  Данъчна декларация по чл.54 ,ал.4 от ЗМДТ за притежаван лек или товарен автомобил с техническа допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

9403  Данъчна декларация по чл.54 , ал.4 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство - не повече от 3,5 тона

9404  Данъчна декларация по чл.54 ,ал.4 от ЗМДТ за притежавано въздухоплавателно средство

9405  Данъчна декларация по чл.54 , ал.4 от ЗМДТ за притежавано плавателно средство

9406  Данъчна декларация по чл.14 ,ал.2 от ЗМДТ за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея

9407  Данъчна декларация по чл.27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение

9408  Данъчна декларация по чл.49 , ал.3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущество

9409  Данъчна декларация по чл.32 ,ал.1 от ЗМДТ за облагане с данък върху наследствата

9411  Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени задължения и такси по ЗМДТ

9412  Данъчна декларация по чл.61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък

9413  Искане за отписване на публични общински вземания, погасени по давност на основание чл.173 ,във връзка с чл.171 от ДОПК

9414  Декларация по чл.61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници

9416 Възможност за заплащане на местните данъци и такси чрез Единната входна точка за електронни плащания

2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

1997  Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

2075  Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

2109  Издаване на удостоверение за семейно положение

2128  Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

2071  Издаване на удостоверение за декларирани данни

1998  Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местни данъци и такси

1989  Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти

2014  Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

2124  Издаване на заверено копие от подадена данъчна декларация по Закона за местните данъци и такси

2131  Издаване на дубликат на документ за платен данък върху превозни средства

2000  Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

2036  Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

2056  Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

2057  Издаване на удостоверение за родените от майката деца

2092  Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

2104  Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

2118  Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър

2132  Промяна в актовете за гражданско състояние

2391  Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)

2008  Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

2089  Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект

2050  Прекратяване на категория на туристически обект

2123  Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обекти

3303 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес

3304 Вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия

3305 Вписване в избирателния списък

3306 Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък

3307 Изключване от Списъка на заличените лица

3308 Изключване от Списъка на заличените лица на избирател, заявил, че ще гласува извън страната

https://www.livechatalternative.com/