Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CO2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S85

Банкови сметки

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 14.09.2023

ОБЩИНА СМЯДОВО


Банкова сметка за плащане на данъци и такси към Община Смядово:


IBAN: BG 81 STSA 9300 8497 6394 00
BIC: STSABGSF
Банка ДСК

 

Основание за плащане Код за вид плащане
Данък върху недвижимите имоти 44 21 00
Данък върху превозните средства 44 23 00
Такси за битови отпадъци 44 24 00
Туристически данък 44 28 00
Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция (дървесина) 44 40 00
Приходи от наеми на имущество (общински жилища) 44 41 00
Приходи от наеми на земя 44 42 00
Приходи от лихви по текущи банкови сметки 44 43 00
Дарения, помощи и други безвъзмездно получени  суми от страната 44 51 00
Приходи от продажба на земя 44 56 00
Глоби, санкции и неустойки , нак. лихви, обезщетения и начети 44 65 00
Други неданъчни приходи (тръжни документи) 44 70 00
Такси за технически услуги 44 80 01
Такси за административни услуги 44 80 07
Такси за ползване на пазари, тържища и др. 44 80 08
Приходи от такси за общините по Закона за опазване на околната среда 44 80 81

 

https://www.livechatalternative.com/