Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG800HTU8060630PAPBJ92

Проект BG05SFPR002-2.003-0095 „Бъдеще за децата в Община Смядово“

Дата на публикуване: 15.12.2023
Последна актуализация: 27.03.2024

 
 

Лого "Съфинансирано от Европейски съюз

 

Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027
Административен договор № BG05SFPR002-2.003-0095-C01, по процедура чрез

подбор на проекти BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“
 

Проект BG05SFPR002-2.003-0095 


„БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА В ОБЩИНА СМЯДОВО“

 

Картинка на деца

 


                                                    
Срок на изпълнение на проекта: 21 месеца


Начало на проекта: 15.12.2023 г.                                    Край на проекта: 15.09.2025 г.


 Бенефициент: Община Смядово               Партньор: Сдружение Гражданско общество


       Обща стойност на проекта: 391 166,00 лева, 100% БФП предоставена по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, 85% от тях в размер на 332 491,10 лева са осигурени от ЕСФ+ и 58 674,90 лева национално съфинансиране (15%).


       Обща цел на проекта


       Основната цел на проекта е осигуряване на предпоставки за повишаване на детското благосъстояние. Тази цел ще бъде постигната посредством комбинация от политики и мерки, насочени към осигуряване на комплексни грижи и закрила на децата, подкрепа на семействата, качествено образование и здравеопазване, достъп до услуги, както и подходящи жилищни условия. Тези направления са и в основата на Европейската гаранция за детето. 


       Специфични цели на проекта: 

 1. Предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги, включително в домашна среда, както и други видове консултативна подкрепа с цел превенция на рисковете от изоставяне на детето, намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност, както и подобряване качеството на живот в контекста на Европейската гаранция за детето, приета с Препоръката (ЕС) 2021/1004 на Съвета от 14 юни 2021;
 2. Да се предотврати и противодейства на социалното изключване, като се гарантира достъпът на децата в нужда до набор от ключови услуги, като по този начин се допринася и за отстояването на правата на децата чрез борба с детската бедност и насърчаване на равните възможности.    

 

       Целите са в съответствие с разработения проект на План за действие в изпълнение на препоръката на Съвета за създаване на Европейска гаранция за детето (2030) и Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030, в която е поставен специален фокус върху намаляването на детската бедност. 
       Постигането на проектните цели и резултати допринасят за изпълнението на Специфична препоръка 4 за 2019 г. „…Да предприеме мерки за социално приобщаване чрез подобряване на достъпа до интегрирани социални услуги…“ и Специфична препоръка 2 за 2020 г. „Да осигури подходяща социална закрила“ и допринася за изпълнението на принцип 11 „Грижи и подкрепа за децата“ от Европейския стълб за социални права. 
       Чрез изпълнението на предвидените дейности ще се постигне изпълнението на специфичните проектни цели, а именно осигуряване на равен и навременен достъп до услуги с цел подобряване качеството на живот на децата в нужда и техните семейства. Предвидените програми за здравна профилактика и превенция, информираност и достъп до здравни грижи, превенцията на ранни бракове и раждания, семейно планиране, подготовка за включване в образователната система, повишената здравна култура, услугите за ранно детско развитие, интегрираните здравно-социални услуги за деца и младежи, консултирането и подкрепата за придобиване на социални и трудови умения, подготовката за пазара на труда ще доведат до постигането на горепосочените цели и достигането на положителен ефект върху представителите от целевите групи. 


       Кратко описание на проекта:
       Проектното предложение обхваща комплекс от мерки, насочени към предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги. Целта на проектното предложение е осигуряване на предпоставки за повишаване на детското благосъстояние - подобряване на благосъстоянието на децата и на техните семейства на територията на Община Смядово.
В изпълнение на Специфична цел 2 проектните дейности са свързани с подобряване на информираността и здравната култура сред родителите на деца в нужда по отношение на здравната профилактика и превенция, достъпа до здравни грижи и услуги, ранното детско развитие и ранното идентифициране и адресиране на затрудненията. Предвижда се да бъдат изготвени и въведени програми за превенция, като и да бъде въведен координационен механизъм.
       В изпълнение на Специфична цел 3 ще се предоставят услуги за ранно детско развитие, патронажна грижа за деца от 0 до 3 години и предоставяне на превантивни и подкрепящи услуги в общността за деца и младежи до завършването на средно образование. Услугите ще се предоставят от екип специалисти, които ще извършват консултации и ще работят мобилно за приобщаването на децата и предотвратяването на тяхната социална изолация. Това ще даде възможност да бъдат подобрени функционалните умения и развитие на децата, както и да се подобри качеството на живот и осигури социалното включване на тях и техните семейства.
       Чрез проекта ще бъдат въведени механизми за насочване, сътрудничество и взаимодействие между различните услуги и структури на територията на общината, които ще доведат до интегриран подход към посрещане на нуждите на уязвимите деца и групи.
       Чрез осъществяване на планираните въвеждащи и надграждащи обучения, както и чрез провеждане на супервизия на служители на доставчиците на социални услуги ще бъде приложен интегриран подход и комплексност на подкрепата.
       Като резултат ще бъдат подкрепени следните целеви групи: деца в нужда и техните семейства; служители на доставчици на социални и/или интегрирани здравно-социални услуги. 
Проектът е насочен към следните целеви групи: 

 1. Деца  в нужда и техните семейства;
 2. Служители на доставчици на социални и/или интегрирани здравно-социални услуги.

 


12.02.2024 г.

 

 

Обявление

 

 

       Във връзка с изпълнението на Дейност №1 „Осъществяване на подбор на персонал за извършване на дейности по Специфична цел 2 – Създаване на мобилен екип за здравна превенция и информираност“ и Дейност №3 „Осъществяване на подбор на персонал за извършване на дейности по Специфична цел  3 – Създаване на Център за детско ранно развитие, семейно консултиране и подкрепа на деца в нужда“, заложени по реализацията на проект BG05SFPR002-2.003-0095 „Бъдеще за децата в Община Смядово“, финансиран с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.003-0095-C01 по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, Община Смядово

 


ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА 
СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ

 

       Брой свободни работни места по Дейност №1 „Осъществяване на подбор на персонал за извършване на дейности по Специфична цел 2 – Създаване на мобилен екип за здравна превенция и информираност“:

 • Специалист „Медиатор/Общностен работник“ – 1 бр., с код по НКПД: 33433008;
 • "Сътрудник социална работа“ – 1 бр., с код по НКПД: 34123002;

       Брой свободни работни места по Дейност №3 „Осъществяване на подбор на персонал за извършване на дейности по Специфична цел  3 – Създаване на Център за детско ранно развитие, семейно консултиране и подкрепа на деца в нужда“:

 

 • Директор „Екипен ръководител“ – 1 бр., с код по НКПД: 11206048;
 • „Психолог“- 1 бр., с код по НКПД: 26346001;
 • „Социален работник“ – 1 бр., с код по НКПД: 26356003;
 • „Социален педагог“ – 1 бр., с код по НКПД: 26356022;
 • „Медицинска сестра“ – 1 бр., с код по НКПД: 22216001;
 • „Логопед“ – 1 бр., с код по НКПД: 22666001;
 • „Шофьор лек автомобил до 9 места“ – 1 бр., с код по НКПД: 83222002.

 

       Място на работа: Център за детско ранно развитие, семейно консултиране и подкрепа на деца в нужда, находящ се в община Смядово, град Смядово,  ул. „Беласица“ №3, ет. 1.

 

       Кратко описание на  длъжността: Специалист „Медиатор/Общностен работник“
       Изпълняващият длъжността: специалист „Медиатор/Общностен работник“ извършва дейности по информиране, консултиране и осигуряване на подкрепа за здравето и ранното детско развитие на децата в ранна възраст и подобряване качеството на живот на тях и техните семейства. Осъществява дейности по социално-здравна медиация, превенция на заболяванията и здравна профилактика на децата и повишаване на здравната култура, информираността и родителския капацитет на родителите. Участва в организирането и провеждането на информационни събития на различни теми. Осъществява ранно идентифициране на деца с рискове или със затруднения в развитието от уязвими групи и ги насочва към услуги за ранна интервенция, предоставяни по линия на Специфична цел 3.

 

       Кратко описание на длъжността: „Сътрудник социална работа“
       Изпълняващият длъжността „Сътрудник социална работа“ осъществява дейности по информиране, консултиране и социално сътрудничество на целевите групи по проекта. Участва в реализацията на мероприятия и събития, насочени към осъществяване на здравна профилактика и превенция на заболяванията, повишаване информираността и родителския капацитет на родителите и подобряване качеството на живот на целевите групи по проекта. Участва  активно и подпомага останалите специалисти в процеса по ранно идентифициране на деца с рискове или със затруднения в развитието от уязвими групи и ги насочва към услуги за ранна интервенция, предоставяни по линия на Специфична цел 3.

 

       Кратко описание на длъжността: Директор „Екипен ръководител“ 
       Изпълняващият длъжността: Директор „Екипен ръководител“ извършва дейности по ръководство, организация, управление и мониторинг на цялостната дейност на създадения в изпълнение на Специфична цел 3 – Център за детско ранно развитие, семейно консултиране и подкрепа на деца в нужда, както и на екипа, предоставящ услугите в хода на изпълнението на проект BG05SFPR002-2.003-0095 „Бъдеще за децата в Община Смядово”, финансиран с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.003-0095-C01 по Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027.

 

       Кратко описание на длъжността: „Психолог“ 
       Изпълняващият длъжността „Психолог“ извършва дейности по предоставяне на психологическо консултиране, помощ и подкрепа на потребители от целевите групи по проект № BG05SFPR002-2.003-0100 „Бъдеще за децата на Община Смядово“, финансиран от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027. Проучва индивидуалните потребности на децата и информира и консултира техните родители и/или близки по отношение на тяхното развитие. 

 

       Кратко описание на длъжността: „Социален работник“
       Изпълняващият длъжността „Социален работник“ осъществява мониторинг на грижите за децата и осигурява подкрепа за формиране и подобряване на уменията за грижа за децата. Извършва дейности по информиране, консултиране и подкрепа на семейства с деца с цел предоставяне на услуги за ранна детска интервенция, патронажна грижа за деца от 0 до 3 години и предоставяне на превантивни и подкрепящи услуги в общността за деца и младежи до завършването на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст. Работи в насока повишаване на разбирането сред родителите за смисъла от ранното идентифициране на затрудненията в развитието и разяснява същността на услугите за ранна детска интервенция. Осигурява индивидуална подкрепа и извършва директната работа с детето и неговите родители/ близки за периода на предоставянето на социалната услуга. Изгражда и поддържа сътрудничества и добри практики между структурите на здравната, образователната и социалната система за ранно идентифициране на децата с увреждания и затруднения в развитието. 

 

       Кратко описание на длъжността: „Социален педагог“ 
       Изпълняващият длъжността „Социален педагог“ извършва дейности по информиране, консултиране и подкрепа на семейства с деца с цел предоставяне на услуги за ранна детска интервенция, патронажна грижа за деца от 0 до 3 години и предоставяне на превантивни и подкрепящи услуги в общността за деца и младежи до завършването на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст. Проследява детското развитие и участва в процеса по идентифициране на деца с увреждания и затруднения в развитието. Подпомага децата в образователно - възпитателния процес за постигане на държавните образователни изисквания за предучилищното възпитание и подготовка, подпомага и стимулира цялостното развитие на детето, като работи за повишаване на неговия потенциал с цел постигане на успешна социална интеграция.

 

       Кратко описание на длъжността: „Медицинска сестра“
       Изпълняващият длъжността: „Медицинска сестра“ ще предоставя услуги по ранно детско развитие, в т.ч. формиране на родителски умения, семейно консултиране и подкрепа по отношение на здравните аспекти, здравна профилактика и превенция, информираност за здравното обслужване и др. Проследява детското развитие, с цел установяване на затруднения в развитието и предоставяне на ранна интервенция на деца с увреждания и затруднения. Предоставя патронажна грижа за деца от 0-3 години и техните семейства. Участва в процеса по предоставяне на превантивни и подкрепящи услуги в общността за деца и младежи до завършването на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст и др.; 

 

       Кратко описание на длъжността: „Логопед“ 
       Изпълняващият длъжността „Логопед“ извършва дейности по превенция, диагностика, оценка, корекция, терапия и консултация по отношение на комуникативните нарушения на потребителите, с цел повишаване на възможностите им за комуникация, както и да идентифицира и подпомага деца със затруднения в развитието или увреждания към услугите за ранна интервенция, предоставяни в хода на изпълнението на проект № BG05SFPR002-2.003-0100 „Бъдеще за децата на Община Смядово“, финансиран от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

 

       Кратко описание на длъжността: „Шофьор лек автомобил до 9 места“
       Изпълняващият длъжността „Шофьор“ осигурява логистика, вкл. придвижване на назначения персонал до населените места в общината по график за провеждане на работата на терен по проекта. Също така при възникнала необходимост и спешност, той ще осигурява и транспортиране на лицата в нужда до необходимата услуга - лекар, медицинско заведение, социална услуга, Дирекция Социално подпомагане и др. Шофьорът ще осигурява транспортна обезпеченост при теренната работа и на лицата, назначени в изпълнение на Специфична цел 2.

 

Минимални изисквания към кандидатите:

 

        Минимални изисквания за длъжността: Специалист „Медиатор/Общностен работник“
- да са дееспособни лица с мотивация и желание за работа;
- да са завършили средно образование;
- да притежават практически опит и/или нагласа за работа с представители на уязвими групи;
- да притежават практически опит и/или нагласа за работа с деца и семейства;
- да притежават умения за работа в екип;
- да притежават отлични комуникативни умения.

 

       Минимални изисквания за длъжността:  „Сътрудник социална работа“
- да са дееспособни лица с мотивация и желание за работа;
- да са завършили средно образование;
- да притежават практически опит и/или нагласа за работа с представители на уязвими групи;
- да притежават практически опит и/или нагласа за работа с деца и семейства;
- да притежават умения за работа в екип;
- да притежават отлични комуникативни умения.

 

       Минимални изисквания за длъжността: Директор „Екипен ръководител“
- да са дееспособни лица с мотивация и желание за работа;
- да са завършили висше образование – завършена образователно-квалификационна степен бакалавър/магистър в сферата на хуманитарните дейности;
- да притежават практически опит и/или нагласа за работа с представители на уязвими групи;
- да притежават практически опит и/или нагласа за работа с деца и семейства;
- да притежават умеения за организация и управление на хора и екипи;
- да притежават отлични комуникативни умения.

 

       Минимални изисквания за длъжността: „Психолог“
- да са дееспособни лица с мотивация и желание за работа;
- да са завършили висше образование – образователно-квалификационна степен бакалавър/магистър,     специалност „Психология“ и/или еквивалент;
- да притежават практически опит и/или нагласа за работа с представители на уязвими групи;
- да притежават практически опит и/или нагласа за работа с деца и семейства;
- да притежават умения за работа в екип;
- да притежават отлични комуникативни умения.

 

       Минимални изисквания за длъжността: „Социален работник“
- да са дееспособни лица с мотивация и желание за работа;
- да са завършили висше образование – завършена образователно-квалификационна степен бакалавър/магистър в сферата на хуманитарните дейности, специалност „Социални дейности“ и/или еквивалент;
- да притежават практически опит и/или нагласа за работа с представители на уязвими групи;
- да притежават практически опит и/или нагласа за работа с деца и семейства;
- да притежават умения за работа в екип;
- да притежават отлични комуникативни умения.

 

       Минимални изисквания за длъжността: „Социален педагог“
- да са дееспособни лица с мотивация и желание за работа;
- да са завършили висше образование – завършена образователно-квалификационна степен бакалавър/магистър, специалност „Педагогика“ и/или еквивалент;
- да притежават практически опит и/или нагласа за работа с представители на уязвими групи;
- да притежават практически опит и/или нагласа за работа с деца и семейства;
- да притежават умения за работа в екип;
- да притежават отлични комуникативни умения.

 

       Минимални изисквания за длъжността: „Медицинска сестра“
- да са дееспособни лица с мотивация и желание за работа;
- да са завършили средно – специално и/или висше образование – завършена образователно-квалификационна степен професионален бакалавър/бакалавър – Специалност „Медицинска сестра“ и/или еквивалент;
- да притежават практически опит и/или нагласа за работа с представители на уязвими групи;
- да притежават практически опит и/или нагласа за работа с деца и семейства;
- да притежават умения за работа в екип;
- да притежават отлични комуникативни умения.

 

       Минимални изисквания за длъжността: „Логопед“
- да са дееспособни лица с мотивация и желание за работа;
- да са завършили висше образование – завършена образователно-квалификационна степен бакалавър/магистър, специалност „Логопедия“ и/или еквивалент.
- да притежават практически опит и/или нагласа за работа с представители на уязвими групи;
- да притежават практически опит и/или нагласа за работа с деца и семейства;
- да притежават умения за работа в екип;
- да притежават отлични комуникативни умения.

 

       Минимални изисквания за длъжността: „Шофьор лек автомобил до 9 места“
- да са дееспособни лица с мотивация и желание за работа;
- да са завършили средно образование и да притежават свидетелство за управление на МПС – минимум категория „В“. 

 

       Специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността, които им носят предимство:
- Наличие на професионален опит на сходна позиция;
- Наличие на опит в работата по проекти;
- Умения за бърза, адекватна реакция и вземане на решение в ситуация на криза, емоционален конфликт;
- Наличие на свидетелство за управление на МПС – категория „D“ /приложимо само за кандидати за длъжността: „Шофьор лек автомобил до 9 места“/.
Гореизброените специфични изисквания не са задължителни за кандидатите, но им носят предимство в настоящата процедура за подбор на персонал.

 

Начин на провеждане на процедурата за подбор на персонал: 


       Процедурата за подбор на кандидатите за заемане на обявените свободни работни места ще се проведе на два етапа, както следва:
- Етап I – проверка на подадените от кандидатите документи;
- Етап II – провеждане на интервю с класираните кандидати.

       До участие в процедурата за подбор на кандидати за заемане на обявените свободни работни места не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или документите не отговарят на посочените в обявлението изисквания.

 

       Документи за кандидатстване:

 

 • Заявление по образец;
 • Уведомление за защита на лични данни;
 • Декларация по образец;
 • Автобиография /CV/;
 • Копие на диплома за придобита степен на образование, съобразно изискванията;
 • Копие на документ/и, удостоверяващ/и наличието на професионален опит и/или опит в работата по проекти /ако е приложимо/;
 • Копие на свидетелство за управление на МПС /само за кандидати за длъжността: „Шофьор лек автомобил до 9 места“/.

 

       Място за подаване на документи:


       Документите, необходими за кандидатстване в процедурата за подбор се подават в Центъра за административно обслужване, разположен в административната сграда на Община Смядово, с адрес: гр. Смядово, п. к. 9820, пл. „Княз Борис I“ №2.

 

       Кандидатстването за всяко от обявените свободни работни места, се извършва с отделен пакет документи за кандидатстване за съответната длъжност. 

 

       Краен срок за подаване на документи: до 17:00 часа на 23.02.2024 г.

 

       Място и дата за провеждане на интервю с допуснатите кандидати:
       Интервюто ще се проведе в Заседателната зала, разположена на втори етаж в административната сграда на Община Смядово, с адрес: гр. Смядово, ПК 9820, пл. „Княз Борис I“ №2. 

 

       Дата за провеждане на интервю:
       Кандидатите, допуснати до интервю ще бъдат лично уведомени за датата и часа на провеждането му.

 

       Обявяване на резултатите: 
       Окончателните резултати от проведената процедура за подбор на персонал, ще бъдат обявени на интернет страницата на Община Смядово, както и на информационното табло, намиращо се в административната сграда. 
       Класиралите се на първо място кандидати за съответната длъжност ще бъдат лично уведомени за постигнатите резултати и поканени да сключат трудов договор.

 

      С одобрените кандидати ще бъдат сключени срочни трудови договори за период от 18 месеца, в рамките на изпълнение на проекта, със срок на изпитване шест месеца.

      Преди сключване на трудовите договори, одобрените кандидати следва да представят свидетелство за съдимост и медицинско свидетелство за постъпване на работа /в случай, че лицето не е работило през последните три месеца/.

 

Документи за кандидатстване
 

 


Списък с имената на допуснатите/недопуснатите до интервю кандидати за работа по Проект BG05SFPR002-2.003-0095 „Бъдеще за децата в Община Смядово“

 

 


11.03.2024 г.

 

 

Списък с класираните кандидати за работа към „Център за детско ранно развитие, семейно консултиране и подкрепа на деца в нужда“ в изпълнение на Проект BG05SFPR002-2.003-0095 „Бъдеще за децата в Община Смядово“

 


27.03.2024 г.

 

 


Обявление

 

       Във връзка с изпълнението на Дейност №3 „Осъществяване на подбор на персонал за извършване на дейности по Специфична цел  3 – Създаване на Център за детско ранно развитие, семейно консултиране и подкрепа на деца в нужда“, заложени по реализацията на проект BG05SFPR002-2.003-0095 „Бъдеще за децата в Община Смядово“, финансиран с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.003-0095-C01 по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, Община Смядово

 


ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ЛОГОПЕД“

 

       В изпълнение на Дейност №3 „Осъществяване на подбор на персонал за извършване на дейности по Специфична цел  3 – Създаване на Център за детско ранно развитие, семейно консултиране и подкрепа на деца в нужда“ е налично работно място за длъжността:

 • „Логопед“ – 1 бр., с код по НКПД: 22666001;

 

       Място на работа: Център за детско ранно развитие, семейно консултиране и подкрепа на деца в нужда, находящ се в община Смядово, град Смядово,  ул. „Беласица“ №3, ет. 1.

 

        Кратко описание на длъжността: „Логопед“ 
       Изпълняващият длъжността „Логопед“ извършва дейности по превенция, диагностика, оценка, корекция, терапия и консултация по отношение на комуникативните нарушения на потребителите, с цел повишаване на възможностите им за комуникация, както и да идентифицира и подпомага деца със затруднения в развитието или увреждания към услугите за ранна интервенция, предоставяни в хода на изпълнението на проект № BG05SFPR002-2.003-0100 „Бъдеще за децата на Община Смядово“, финансиран от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

 

       Минимални изисквания към кандидатите:

 

       Минимални изисквания за длъжността: „Логопед“

 1. да са дееспособни лица с мотивация и желание за работа;
 2. да са завършили висше образование – завършена образователно-квалификационна степен бакалавър/магистър, специалност „Логопедия“ и/или еквивалент.
 3. да притежават практически опит и/или нагласа за работа с представители на уязвими групи;
 4. да притежават практически опит и/или нагласа за работа с деца и семейства;
 5. да притежават умения за работа в екип;
 6. да притежават отлични комуникативни умения.

 

       Специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността „Логопед“, които им носят предимство:

 1. Наличие на професионален опит на сходна позиция;
 2. Наличие на опит в работата по проекти;
 3. Умения за бърза, адекватна реакция и вземане на решение в ситуация на криза, емоционален конфликт;

Гореизброените специфични изисквания не са задължителни за кандидатите, но им носят предимство в настоящата процедура за подбор на кандидати.

 

       Начин на провеждане на процедурата за подбор: 
       Процедурата за подбор на кандидати за заемане на длъжността „Логопед“ ще се проведе на два етапа, както следва:

 1. Етап I – проверка на подадените от кандидатите документи;
 2. Етап II – провеждане на интервю с класираните кандидати.

До участие в процедурата за подбор на кандидати за заемане на длъжността „Логопед“ не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или документите не отговарят на посочените в обявлението изисквания.

 

       Документи за кандидатстване:

 1. Заявление по образец;
 2. Уведомление за защита на лични данни;
 3. Декларация по образец;
 4. Автобиография /CV/;
 5. Копие на диплома за придобита степен на образование, съобразно изискванията;
 6. Копие на документ/и, удостоверяващ/и наличието на професионален опит и/или опит в работата по проекти /ако е приложимо/;

 

       Място за подаване на документи:
       Документите, необходими за кандидатстване в процедурата за подбор се подават в Центъра за административно обслужване, разположен в административната сграда на Община Смядово, с адрес: гр. Смядово, п. к. 9820, пл. „Княз Борис I“ №2.

 

       Краен срок за подаване на документи: до 17:00 часа на 10.04.2024 г.

 

       Място и дата за провеждане на интервю с допуснатите кандидати:
       Интервюто ще се проведе в Заседателната зала, разположена на втори етаж в административната сграда на Община Смядово, с адрес: гр. Смядово, ПК 9820, пл. „Княз Борис I“ №2. 

 

       Дата за провеждане на интервю:
       Кандидатите, допуснати до интервю ще бъдат лично уведомени за датата и часа на провеждането му.

 

       Обявяване на резултатите: 
       Окончателните резултати от проведената процедура за заемане на длъжността „Логопед“, ще бъдат обявени на интернет страницата на Община Смядово, както и на информационното табло, намиращо се в административната сграда. 
       Класиралият се на първо място кандидат за обявената длъжност ще бъде лично уведомен за постигнатите резултати и поканен да сключи трудов договор.

       С одобреният кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор за периода, в рамките на изпълнение на проекта, със срок на изпитване шест месеца.

       Преди сключване на трудовия договор, одобреният кандидат следва да представи свидетелство за съдимост и медицинско свидетелство за постъпване на работа /в случай, че лицето не е работило през последните три месеца/.
 

 

Документи за кандидатстване

 

 

Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027
Процедура чрез подбор на проекти BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“
Проект BG05SFPR002-2.003-0095 „БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА В ОБЩИНА СМЯДОВО“
по Административен договор с рег. № BG05SFPR002-2.003-0095-C01

https://www.livechatalternative.com/