Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG800HTU8060630PAPBJ92

Проект BG05SFOP001-2.025-0155 „Гражданско участие за по-добро бъдеще в Община Смядово“

Дата на публикуване: 25.08.2022
Последна актуализация: 23.02.2023

Лого

 

Община Смядово е партньор на СДРУЖЕНИЕ "ШАНС ЗА ВСИЧКИ" в изпълнението на ПРОЕКТ BG05SFOP001-2.025-0155 „ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ В ОБЩИНА СМЯДОВО“, финансиран по ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-2.025 „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“ на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ - ПРИОРИТЕТНА ОС: „ЕФЕКТИВНО И ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ В ПАРТНЬОРСТВО С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И БИЗНЕСА“, съфинансирана от ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД. 

Повече информация за проекта, можете да получите тук.

 


09/09/2022

 

Сдружение „Шанс за всички“

 

ОБЯВЯВА

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА СПЕЦИАЛИСТ "МОНИТОРИНГ, АНАЛИЗИ И ГРАЖДАНСКО РАЗВИТИЕ"

към СДРУЖЕНИЕ „ШАНС ЗА ВСИЧКИ“

 

Брой свободни работни места: СПЕЦИАЛИСТ "МОНИТОРИНГ, АНАЛИЗИ И ГРАЖДАНСКО РАЗВИТИЕ"  0,5 бр., с код по НКПД: 33433008

Пълният текст на обявлението можете да прочетете тук.

Документи за кандидатстване:

  1. Заявление /образец/
  2. Автобиография /образец/
  3. Декларация при кандидатстване /образец/

 


Община Смядово

 

ОБЯВЯВА

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА

ДЛЪЖНОСТТА СПЕЦИАЛИСТ "ВРЪЗКИ С ГРАЖДАНИ И БИЗНЕС"

В ОБЩИНА СМЯДОВО

 

Брой свободни работни места: специалист "Връзки с граждани и бизнес"  - 0,5 бр.,

Повече информация можете да намерите тук.

Документи за кандидатстване:

Заявление (образец)

Автобиография (образец)

Декларация при кандидатстване (образец)

Уведомление за защита на личните данни (образец)


Община Смядово уведомява, че срокът за подаване на документи за кандидатстване за заемане на длъжността "специалист "Връзки с граждани и бизнес" се удължава до 17.10.2022 г.


ПОКАНА

 

      Уважаеми дами и господа,


      Сдружение „Шанс за всички“ и Община Смядово в качеството си на бенефициент и партньор по договор №BG05SFOP001-2.025-0155-C-01 от 23.08.22 г., имат удоволствието да Ви поканят на Информационно събитие, в изпълнение на проект „Гражданско участие за по-добро бъдеще в община Смядово“, финансиран по процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ на Оперативна програма „Добро управление“.

     

      Ще бъде представена подробна информация относно проекта, цел на проекта, дейности, които следва да бъдат изпълнени и очакваните резултати от тяхното реализиране. 

   

      Събитието ще се проведе в Музеен комплекс - гр. Смядово, ул. „Черковна” №4 на 24.10.2022 г. (понеделник) от 16:00 часа.

 

      Очакваме Вашето присъствие!

 

Програма

Брошура

Презентация

 


18/01/2023 

 

 

ДО 
ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ЗА 
МЕСТНО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА СМЯДОВО

 

ПОКАНА

 

 

         Уважаеми членове на Обществения съвет за местно развитие,


         Каня Ви, да присъствате на заседание на Обществения съвет за местно развитие в община Смядово, в изпълнение на дейност 2 „Повишаване на местния потенциал за открито и отговорно управление на Община Смядово в партньорство с гражданите и бизнеса“ по проект BG05SFOP001-2.025-0155 „Гражданско участие за по-добро бъдеще в община Смядово“, което ще се проведе на 27.01.2023 г. от 16.00 ч. в сградата на Общинска администрация гр. Смядово при следният дневен ред:

  1. Избиране на протоколчик.
  2. Запознаване с основните задачи и цели на Обществения съвет.
  3. Обсъждане и приемане на проекта на Правилника за работа на Обществения съвет за местно развитие в община Смядово.
  4. Изготвяне и приемане на график за провеждане на заседанията на Обществения съвет.
  5. Запознаване с функ дейноциите истта на действащия на територията на Община Смядово Обществен посредник. Предложения и идеи за популяризиране на дейността му.

 

С уважение,


БИЛЯНА МАРИНОВА
Специалист „Връзки с граждани и бизнес“

и Председател на Обществения съвет 
за местно развитие в община Смядово

 


15.02.2023 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

         Във връзка с изпълнението на дейност №1 „Провеждане на проучвания с цел подобряване на средата за активно гражданско участие в процесите на местното самоуправление“ по проект „Гражданско участие за по-добро бъдеще в община Смядово“, финансиран по процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Сдружение „Шанс за всички“
 
 

ОБЯВЯВА 


ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА 


ДЛЪЖНОСТТА „АНКЕТЬОР“


към СДРУЖЕНИЕ „ШАНС ЗА ВСИЧКИ“


 
 
Брой свободни работни места:


„Анкетьор“ – 2 бр., /на непълно работно време – 30 часа/месечно/
Пълният текст на обявлението можете да прочетете тук.

 

Документи за кандидатстване:


1. Заявление (образец)


2. Автобиография (образец)


3. Декларация при кандидатстване (образец)

 

 

23/02/2023 г.

 

Входящ регистър

Списък - допуснати до интервю


 

 

----------------- www.eufunds.bg -----------------

Проект BG05SFOP001-2.025-0155 Гражданско участие за по-добро бъдеще в община Смядово“,

финансиран по процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд

https://www.livechatalternative.com/