Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG800HTU8060630PAPBJ92

Община Смядово продължава да приема заявления за ползване на услугата „Топъл обяд“

Дата на публикуване: 27.03.2024
Последна актуализация: 27.03.2024

Лого ЕС

ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2021-2027
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС

Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“
 

 

ОБЩИНА СМЯДОВО ПРОДЪЛЖАВА ДА ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА „ТОПЪЛ ОБЯД
“ 

 

 

В община Смядово продължава да се изпълнява програмата „Топъл обяд“ за всички крайно нуждаещи се. Тя се реализира по проект на Оперативна програма „Програма за храни и основно материално подпомагане“ 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.

Целта на програмата е справяне с материалните лишения чрез предоставянето на храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица, включително децата, и прилагане на мерки, които подпомагат социалното им приобщаване. 

Допустими целеви групи:

  1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
  2. лица – обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;
  3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
  4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
  5. скитащи и бездомни лица;
  6. лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

 

Принадлежността на идентифицираните лица към допустимите целеви групи ще бъде потвърждавана от Дирекция "Социално подпомагане" - Велики Преслав.

Всеки желаещ следва да представи попълнено Заявление – декларация /Приложение №1/ и Декларация за съгласие за разкриване на данъчна информация /Приложение №6/.

Заявления могат да се подадат в Информационен център в сградата на Община Смядово и в кметствата по населени места.
За повече информация може да позвъните на телефон 05351/2033 от 08:00 до 17:00 ч. всеки работен ден.
 

Приложение 1 Заявление декларация
Дата на публикуване: 27.03.2024

https://www.livechatalternative.com/