Z6_PPGAHG800P2Q70QTAILAS84G01
Z7_PPGAHG800P2Q70QTAILAS84GG6

Постоянни комисии

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 23.06.2022

Организацията, дейността и състава  на постоянните комисии в Общински съвет Смядово са регламентирани  в Правилника за организацията  и дейността на Общински съвет Смядово, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация.

https://www.livechatalternative.com/