Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24P5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CA6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CA5

Администрация

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 27.10.2022

Общата администрация на Община Смядово е структурирана в една дирекция: Дирекция обща администрация с обща численост 12.5 служители. Дирекцията се ръководи от директор. Подчинен е пряко на кмета на общината. Дирекцията осъществява функции в следните области: Бюджет и финанси; Човешки ресурси; Aдминистративно обслужване, деловодство и архив; Местни данъци и такси; Общинска собственост;
Дирекция ”Специализирана администрация”на Община Смядово е структурирана в една дирекция: Дирекция ”Специализирана администрация”с обща численост 19 служители. Дирекцията се ръководи от директор. Подчинен е пряко на кмета на общината. 
Дирекцията има два отдела:

  1. Отдел „„Регионално развитие, екология и хуманитарни дейности ” (РРЕХД) –  8 щатни бройки;
  2. Отдел „„Териториално и селищно устройство и техническо осигуряване” (ТСУТО) – 10 щатни бройки;

 Отделите в Дирекция “Специализирана администрация“ осъществяват функции в следните области и направления:
Социални дейности и Закон за обществените поръчки; Общинска собственост и туризъм; Екология; Гражданска регистрация и административно обслужване и ЕСГРАОН; Териториално и селищно устройство на територията; Информационни системи.

https://www.livechatalternative.com/