Z6_PPGAHG800HA1006G627PCVAJB0
Z7_PPGAHG800HA1006G627PCVAJR4
Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2021г. Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2020г. Декларациите по чл.35 от ЗПКОНПИ за 2019г. Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ - Приложение №1

Декларации по Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 24.06.2022

В съответствие с изискванията на чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество лицата, заемащи висши публични длъжности подават декларации. 

https://www.livechatalternative.com/